MIĘDZYNARODOWE DORADZTWO PRAWNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Miernikiem świadczonego przez nas doradztwa jest zadowolenie naszych Klientów

 • Zakładanie spółek osobowych i kapitałowych, w szczególności z udziałem kapitału zagranicznego
 • Przygotowywanie zmian umów spółki, kształtowanie pozycji prawnej wspólników w spółce
 • Przeprowadzanie zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń
 • Bieżące doradztwo na rzecz spółek
 • Przeprowadzanie likwidacji spółek
 • Sądowe i pozasądowe rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami
 • Przekształcenia kapitałowe
 • Doradztwo prawne przy zawieraniu umów kooperacyjnych oraz zawiązywaniu międzynarodowych Joint Venture
 • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw (M&A)
 • Przeprowadzanie badania due diligence
 • Analiza, negocjowanie i kształtowanie umów
 • Doradztwo w zakresie prawa antymonopolowego
 • Sukcesja przedsiębiorstw
 • Reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniu sądowym, w tym przed sądami rejestrowymi
 • Wsparcie przy opracowaniu optymalnej struktury prawnej dla przedsiębiorców
 • Przekształcenia dotychczas istniejących podmiotów w nowe formy prawne
 • Prawo transakcji międzynarodowych
 • Ustanawianie zabezpieczeń
 • Ogólne Warunki Umów, Ogólne Warunki Sprzedaży i inne wzorce umów
 • Prawo konsumenta
 • Reprezentacja przed sądami powszechnymi i polubownymi
 • Handel elektroniczny / internetowy, Regulaminy  Sklepów Internetowych (Allegro, E-bay, Amazon, OLX)
 • Transakcje obrotu nieruchomościami
 • Kształtowanie i negocjowanie umów, Contract Management
 • Ustanawianie zabezpieczeń na nieruchomościach
 • Badanie stanu prawnego nieruchomości
 • Pomoc prawna w zakresie nabywania przez cudzoziemców nieruchomości w Polsce
 • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy
 • Przygotowywanie oraz opiniowanie umów o pracę, umów menedżerskich
 • Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
 • Doradztwo prawne przy nabywaniu i restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • Przygotowywanie oraz opiniowanie aktów prawa wewnętrznego, w szczególności regulaminów wynagradzania i regulaminów pracy
 • Reprezentacja naszych Klientów przed sądami w sporach z zakresu prawa pracy
 • Doradztwo Klientom pod względem zgodności z prawem planowanych przez nich strategii rynkowych
 • Doradztwo przedsiębiorcom, dotkniętych praktykami nieuczciwej konkurencji
 • Opiniowanie, przygotowywanie i negocjowanie umów z zakresu prawa własności przemysłowej
 • Reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych, wynikłych z naruszenia praw własności intelektualnej, jak również działań nieuczciwej konkurencji
 • Zabezpieczanie roszczeń wierzycieli
 • Przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości 
 • Przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności oraz reprezentacja interesów wierzycieli w postępowaniu upadłościowym
 • Doradztwo prawne przedsiębiorcom zagrożonym niewypłacalnością
 • Opiniowanie treści ogłoszeń o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnień zamawiającego
 • Doradztwo w przygotowaniu wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofert, umów w sprawie zamówień publicznych, jak również środków ochrony prawnej oraz innych dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • Pomoc w negocjowaniu umów w sprawie zamówień publicznych
 • Reprezentacja w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami
 • Reprezentacja naszych Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji na terenie Polski i Niemiec
 • Reprezentacja naszych Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Reprezentacja naszych Klientów w krajowych jak i międzynarodowych procesach przed sądami polubownymi (arbitrażowymi)
 • Występowanie w charakterze arbitra w sądzie polubownym

Doradztwo prawne i reprezentacja w sprawach z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w RP.

 • Przedsądowa windykacja wierzytelności, uzyskiwanie nakazów zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, prowadzenie spraw o zapłatę przed sądem
 • Prowadzenie egzekucji, w tym również na podstawie orzeczeń sądów państw obcych

Dzięki ścisłej współpracy z kolegami adwokatami z naszej kancelarii w Düsseldorfie prowadzimy skuteczne egzekucje na terenie Niemiec.

Close Menu