Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawy i zasady przetwarzania Państwa danych osobowych oraz  przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest RWP ŻMUDA Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 3/20, 02-026 Warszawa („Administrator” lub „RWP”).

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w celu realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych prosimy o kontakt z Administratorem:

– e-mailowy pod adresem: sekretariat@rwp.pl

– pisemny pod adresem: ul. Raszyńska 3/20, 02-026 Warszawa

Informacje ogólne

RWP przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności stosownie do  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”. RWP zachowuje Państwa dane osobowe w poufności oraz zabezpiecza je przed dostępem osób nieuprawnionych. RWP przetwarza wyłącznie takie dane, które są dopuszczalne przez prawo oraz w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

RWP przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

 • zawierania oraz wykonywania umów z klientami RWP, organizowania szkoleń, współpracy z adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi, biegłym rewidentami, notariuszami, rzecznikami patentowymi, tłumaczami i innymi podmiotami w sprawach klientów, współpracy z dostawcami towarów i usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów RWP, w tym w celu świadczenia usług prawnych, komunikacji z użytkownikami strony, marketingu usług RWP, w tym informowania o zmianach w prawie, wydarzeniach organizowanych przez RWP lub w których  RWP uczestniczy oraz o działalności RWP, w celach analitycznych, statystycznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego ze stroną internetową oraz komunikacji z jej użytkownikami, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy z RWP (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na RWP (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Odbiorcy danych osobowych

RWP może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom współpracującym przy świadczeniu usług prawnych, jak np. adwokatom, radcom prawnym, doradcom podatkowym, notariuszom, tłumaczom, jak również podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi księgowe, IT oraz innym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu RWP na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także sądom, organom ścigania, organom administracji publicznej oraz innym organom w ramach prowadzonych postępowań. W przypadku powierzenia danych innym podmiotom są one zobowiązane do zachowania poufności oraz do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz poleceniami RWP.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowywane są w zależności od podstawy i celu przetwarzania:  do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez RWP jako administratora danych, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację w zakresie danych przetwarzanych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, do czasu cofnięcia przez Państwa udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Ponadto Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany odrębnymi  przepisami prawa w celu spełnienia wynikających z nich wymogów prawnych.

Przysługujące Państwa prawa

W zakresie przewidzianym w RODO przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych (prawo otrzymania Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby przesłać Państwa dane do innego administratora, co Administrator uczyni tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe) – w zakresie danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody lub umowy,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w zakresie danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktujcie się Państwo z Administratorem (dane kontaktowe wskazane powyżej).

Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

Informacja co do obowiązku / dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub żądanie ich usunięcia może w szczególności uniemożliwić kontakt w Państwem, udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie, zawarcie lub realizację umowy z RWP lub wypełnienie obowiązku prawnego.

Brak zautomatyzowanego przetwarzania

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są przedmiotem profilowania.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej www.rwp.pl.

Korzystając z naszej strony internetowej, akceptują Państwo Politykę prywatności. W przeciwnym razie, powinni Państwo zaprzestać z korzystania ze strony internetowej.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawy i zasady przetwarzania Państwa danych osobowych oraz  przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest RWP Żmuda Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 3/20, 02-026 Warszawa („Administrator” lub „RWP”).

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w celu realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych prosimy o kontakt z Administratorem:

– e-mailowy pod adresem: sekretariat@rwp.pl

– pisemny pod adresem: ul. Raszyńska 3/20, 02-026 Warszawa

Informacje ogólne

RWP przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności stosownie do  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”. RWP zachowuje Państwa dane osobowe w poufności oraz zabezpiecza je przed dostępem osób nieuprawnionych. RWP przetwarza wyłącznie takie dane, które są dopuszczalne przez prawo oraz w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

RWP przetwarza Państwa dane osobowe w  celu:

 • zawierania oraz wykonywania umów z klientami RWP, organizowania szkoleń, współpracy z adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi, biegłym rewidentami, notariuszami, rzecznikami patentowymi, tłumaczami i innymi podmiotami w sprawach klientów, współpracy z dostawcami towarów i usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów RWP, w tym w celu świadczenia usług prawnych, komunikacji z użytkownikami strony, marketingu usług RWP, w tym informowania o zmianach w prawie, wydarzeniach organizowanych przez RWP lub w których  RWP uczestniczy oraz o działalności RWP, w celach analitycznych, statystycznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego ze stroną internetową oraz komunikacji z jej użytkownikami, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy z RWP (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na RWP (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Odbiorcy danych osobowych

RWP może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom współpracującym przy świadczeniu usług prawnych, jak np. adwokatom, radcom prawnym, doradcom podatkowym, notariuszom, tłumaczom, jak również podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi księgowe, IT oraz innym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu RWP na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także sądom, organom ścigania, organom administracji publicznej oraz innym organom w ramach prowadzonych postępowań. W przypadku powierzenia danych innym podmiotom są one zobowiązane do zachowania poufności oraz do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz poleceniami RWP.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowywane są w zależności od podstawy i celu przetwarzania:  do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez RWP jako administratora danych, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację w zakresie danych przetwarzanych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, do czasu cofnięcia przez Państwa udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Ponadto Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany odrębnymi  przepisami prawa w celu spełnienia wynikających z nich wymogów prawnych.

Przysługujące Państwa prawa

W zakresie przewidzianym w RODO przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych (prawo otrzymania Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby przesłać Państwa dane do innego administratora, co Administrator uczyni tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe) – w zakresie danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody lub umowy,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w zakresie danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktujcie się Państwo z Administratorem (dane kontaktowe wskazane powyżej).

Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

Informacja co do obowiązku / dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub żądanie ich usunięcia może w szczególności uniemożliwić kontakt w Państwem, udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie, zawarcie lub realizację umowy z RWP lub wypełnienie obowiązku prawnego.

Brak zautomatyzowanego przetwarzania

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są przedmiotem profilowania.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej www.rwp.pl.

Korzystając z naszej strony internetowej, akceptują Państwo Politykę prywatności. W przeciwnym razie, powinni Państwo zaprzestać z korzystania ze strony internetowej.

Close Menu